www.kluczbork.pl

ARCHIWALNY BIP Strona główna

     Wejść razem :241288            
BIP » Prawo lokalne » Gospodarka komunalna

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek


Nr GG-7240 / 2 / 09 Kluczbork, dnia 3.03.2009 r.O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kluczborka o g ł a s z a przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kluczbork.


I przetarg ustny nieograniczony

1. Miasto Kluczbork ul. Kardynała Wyszyńskiego - ark.m. 4 dz. nr 163 o pow. 0,0805 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 50.966 zł wadium: 7.645 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 2 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telefoniczna, droga.

2. Miasto Kluczbork ul. Księdza Popiełuszki - ark.m. 4 dz. nr 142 o pow. 0,0805 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 48.575 zł wadium: 7.286 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

3. Miasto Kluczbork ul. Księdza Popiełuszki - ark.m. 4 dz. nr 122 o pow. 0,0920 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 55.355 zł wadium: 8.303 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomości wymienione w poz. 2, 3 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 2 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telefoniczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.

4. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 190 o pow. 0,0920 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 55.387 zł wadium: 8.308 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

5. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 191 o pow. 0,0920 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 55.387 zł wadium: 8.308 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
Nieruchomości wymienione w poz. 4, 5 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.

6. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 212 o pow. 0,1070 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 64.963 zł wadium: 6.496 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

7. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 213 o pow. 0,0978 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 59.539 zł wadium: 8.931 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

8. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 214 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 59.480 zł wadium: 8.922 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

9. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 215 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 59.480 zł wadium: 8.922 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

10. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 216 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 59.480 zł wadium: 8.922 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

11. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 217 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 59.480 zł wadium: 8.922 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomości wymienione od poz. 6 - 11 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telefoniczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.

12. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 223 o pow. 0,0988 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 57.234 zł wadium: 8.585 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

13. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 224 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 56.617 zł wadium: 8.493 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

14. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 225 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 56.617 zł wadium: 8.493 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

15. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 226 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 56.617 zł wadium: 8.493 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomości wymienione od poz. 12 - 15 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala konferencyjna II piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
• dowodu wpłaty wadium,
• dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
• aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.

Termin wpłaty wadium upływa 31 marca 2009 r.

Wpłacone wadium zostanie :
• zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
• zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium w wysokości określonej dla nieruchomości będącej przedmiotem nabycia nie podlega zwrotowi.
Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Kluczborku - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami pokój 139 tel. 0774181481 wew. 218 w godz. 800 - 1500.

Burmistrz Miasta Kluczborka
Jarosław Kielar

wersja: 1
zatwierdzone: 2009-03-03 11:43:50, Mirosław Birecki
wpisane: 2009-03-03 11:42:15, Zbyszek Brudko

Pomoc - Redakcja - Drukuj

copyright 2006 Kluczbork.pl
 Dodaj do ulubionych |  Ustaw jako startowa  | Plan MiastaNapisz do nas | Redakcja