www.kluczbork.pl

ARCHIWALNY BIP Strona główna

     Wejść razem :241239            
BIP » Prawo lokalne » Gospodarka komunalna

Ogłoszenie o przetargu ustnym na najem gminnego lokalu użytkowego będącego pod zarządem MZOK

Kluczbork , dnia 10.11.2009 r.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem gminnego lokalu użytkowego będącego pod zarządem MZOK .
I przetarg ustny nieograniczony Miasto Kluczbork, Targowisko nr 2,ul. Paderewskiego Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 25,11 m2. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń. W lokalu jest woda, kanalizacja, energia elektryczna. Lokal jest wolny od obciążeń prawnych i przeznaczony pod działalność handlowo- usługową.

Warunki uczestnictwa w przetargu i wymagania przetargowe.
Umowa najmu lokalu użytkowego zostanie zawarta na okres 3 lat.
Termin zawarcia umowy: w ciągu 14 dni nie wcześniej niż 7 dni od daty zakończenia przetargu. Umowę zawrze w imieniu Gminy Kluczbork Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12. 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A , budynek B sala na I piętrze.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 500 zł na konto Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 400 zł netto.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłat wadium,
- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Wadium należy wpłacić do 10 grudnia 2009 r.
Wadium zostanie :
1/ zaliczone na poczet czynszu jeżeli dana osoba wygra przetarg
2/ zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli dana osoba nie wygra przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia stosownej umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uwagi organizatora przetargu:
1. Wyklucza się z przetargu osoby pozostające w zadłużeniu z opłatami w MZOK.
2. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, zastrzega sobie prawo w przypadku poddzierżawienia lub podnajęcia lokalu do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
3. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A lub telefonicznie 077-418-1315.
Wysokość opłat z tytułu najmu lokalu stanowi kwota wynikająca z ceny jaką wylicytuje najemca w przetargu plus 22% VAT. Kwota ta stanowić będzie miesięczną opłatę jaką najemca lokalu będzie musiał uiszczać do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Najemca ponosi koszty opłat z tytułu korzystania z wody, odprowadzania ścieków, energii elektrycznej, usuwania nieczystości stałych oraz innych opłat wynikających z odrębnych przepisów.

Dyrektor MZOK Kluczbork

inż. Adam Wojciechowski

wersja: 1
zatwierdzone: 2009-11-13 09:24:34, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2009-11-13 09:05:41,

Pomoc - Redakcja - Drukuj

copyright 2006 Kluczbork.pl
 Dodaj do ulubionych |  Ustaw jako startowa  | Plan MiastaNapisz do nas | Redakcja