www.kluczbork.pl

ARCHIWALNY BIP Strona główna

         
BIP » Prawo lokalne » Uchwały 2003-2006

UCHWAŁA NR IX/59/03
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 kwietnia 2003r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kluczbork

Na podstawie art. 21 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, póz. 733, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, póz. 984) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, poz.1806), Rada Miejska w Kluczborku ustala, co następuje:

I. Postanowienia ogólne.
§1
Uchwała reguluje zasady zaspakajania mieszkaniowych potrzeb członków wspólnoty samorządowej gminy Kluczbork, spełniających warunki zawarte w przepisach ustawy oraz ustala zasady i kryteria wyboru osób z którymi będą zawierane umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz umowy najmu lokalu socjalnego.
§2
Artykuły powołane w niniejszej uchwale bez bliższego określenia, oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 113,poz. 984), zwanej w niniejszej uchwale "ustawą''.
§3
Mieszkaniowy zasób gminy Kluczbork tworzą lokale określone w art. 20 ust. l ustawy. Lokalami mieszkalnymi podlegającymi niniejszej uchwale są wszystkie lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§4
Wynajmującym lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu ,o którym mowa w § 3, jest gmina Kluczbork reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych (MZOK) w Kluczborku.

II. Najem lokali.
§5
Umowa najmu komunalnego lokalu mieszkalnego, na czas nieoznaczony, może być zawarta z osobą:
- pełnoletnią,
- zameldowaną na terenie gminy przez okres co najmniej trzech ostatnich lat i zamieszkującą lub pracującą na terenie gminy, i
- która nie jest, głównym najemcą komunalnego lokalu mieszkalnego lub należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jak również właścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego, oraz której nie przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.
§6
Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony z zasobu gminy Kluczbork przysługuje osobom, które :
1. Utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.
2. Opuszczają dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności, a przed umieszczeniem w domu dziecka zameldowane były na terenie gminy Kluczbork.
3. Posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i zamieszkują w budynku podlegającym rozbiórce w związku z inwestycjami gminy.
4. Zajmują mieszkanie komunalne na podstawie decyzji administracyjnej lub na podstawie innego tytułu prawnego, i muszą je opuścić z powodu konieczności przeprowadzenia remontu lub z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną.
5. Dokonuj ą zamiany lokali zgodnie z § 10 niniejszej uchwały.
6. Podjęły się rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.
7. Zostały uznane przez Burmistrza za zgodą Rady Miejskiej jako niezbędne dla gminy Kluczbork ze względu na posiadane kwalifikacje lub rodzaj wykonywanej pracy.
8. Zwalniają lokal mieszkalny w związku z wypowiedzeniem umowy najmu, dokonanym zgodnie z art. 21 ust.4 ustawy.
9. Znajdujące się w trudnych warunkach mieszkaniowych i trudnej sytuacji materialnej, tzn, :
1) za osobę pozostającą w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osoby zamieszkujące w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2, ogólnej powierzchni pokoi lub w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi, co potwierdzone zostanie orzeczeniem technicznym uprawnionej osoby wskazanej przez wynajmującego,
2) za osobę pozostającą w trudnej sytuacji materialnej uznaje się osobę, której dochody brutto na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a następnie przydziału lokalu, wyniosły 75-100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50-75 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym .

III. Lokale socjalne.
§7
1. Lokal wolny może być przeznaczony na lokal socjalny jeżeli:
1) istnieje niezrealizowana lista osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali socjalnych,
2) lokal posiada obniżoną wartość użytkową,
3) lokal zapewnia kandydatowi na najemcę, powierzchnię mieszkalną nie mniejszą niż 5m2. Wszystkie trzy warunki muszą być spełnione łącznie.
2. Lokalowi zajętemu przez najemcę można nadać status lokalu socjalnego jeżeli:
1) lokal posiada obniżoną wartość użytkową
2) łączna powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza :
- w gospodarstwie jednoosobowym 20m2,
- w gospodarstwie wieloosobowym do 8m2,
3) dochody najemcy z ostatnich 3 miesięcy kwalifikują go do wynajęcia lokalu socjalnego.
Wszystkie trzy warunki muszą być spełnione łącznie.
3. Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku wyznaczy z mieszkaniowego zasobu gminy lokale mieszkalne, które będą wynajmowane jako lokale socjalne i założy ich ewidencję .
§8
Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które :
1. Znajdujące się w trudnych warunkach mieszkaniowych i niedostatku, tzn.:
1). za osobę pozostającą w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osoby zamieszkujące w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi lub w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi, co potwierdzone zostanie orzeczeniem technicznym uprawnionej osoby wskazanej przez wynajmującego,
2).za osobę pozostającą w niedostatku uznaje się osobę, której dochody brutto na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a następnie przydziału lokalu ,nie przekroczył 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym .
2. Utraciły tytuł prawny do zajmowanego komunalnego lokalu mieszkalnego, w skutek wypowiedzenia umowy najmu ,uzasadnionego zaległościami czynszowymi.
3. Nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
§9
Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony 12-tu miesięcy z możliwością jej przedłużania na następne okresy 12-to miesięczne, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej przyznanie mu lokalu socjalnego.

IV. Postanowienia wspólne.
§ 10
1. Najemcy lokali komunalnych mogą dokonywać dobrowolnej zamiany zajmowanych przez siebie lokali mieszkalnych na inne lokale mieszkalne.
2. Zamiana mieszkania przez najemcę komunalnego w każdym przypadku wymaga zgody wynajmującego.
3. Odmowa udzielenia zgody na zamianę mieszkania może mieć miejsce w szczególności w przypadku gdy w jej wyniku, nastąpi zaniżenie w mieszkaniu komunalnym normy poniżej 5 m2 powierzchni pokoi w przeliczeniu na jedną osobę.
§ 11
Wolne lokale mieszkalne w których zakres koniecznego remontu przekracza możliwości finansowe MZOK, a które nie znalazły nabywcy ani najemcy, wynajmuje się w drodze przetargu. Wywoławczą stawkę czynszu ustala Dyrektor MZOK.
§ 12
Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oddaje się w najem osobom, o których mowa w § 6 ust. 1-9 pkt. l, których dochód przypadający na członka rodziny pozwala na poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu i rodziny.
§ 13
Z osobami, które zamieszkiwały wspólnie z najemcą i nie wstąpiły z mocy prawa w stosunek najmu po jego śmierci, można zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego w którym zamieszkują, jeżeli osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu i przemawiają za tym zasady współżycia społecznego.
§ 14
Osoba ubiegająca się o najem mieszkania, składa stosowny wniosek w sekretariacie MZOK w Kluczborku, w którym wykazuje warunki mieszkaniowe oraz dochody.
§ 15
Wnioski o najem mieszkania rozpatruje Dyrektor MZOK w Kluczborku.
§ 16
1. Wprowadza się społeczną kontrolę wyboru osób, z którymi zawiera się umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kluczbork.
2. Kontrolę o której mowa w ust.l, sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa do zadań której należy:
1) uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajętych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu,
2) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu mieszkalnego,
3) opiniowanie projektów list osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu,
4) rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń do projektów list oraz opiniowanie spraw mieszkaniowych, przekazanych komisji przez Dyrektora MZOK.
3. Skład osobowy Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz.
4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa przedkłada Radzie Miejskiej półroczne sprawozdanie z działalności.

V. Postanowienia końcowe.
§17
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku.
§18
Traci moc uchwała Nr VIII/60/94 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kluczbork oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
§19
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kluczborku
/-/ Janusz Kędzia

wersja: 1
zatwierdzone: 2003-07-30 12:51:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2003-07-30 08:40:57, Bartosz Nitoń
Pomoc - Redakcja - Drukuj

copyright 2006 Kluczbork.pl
 Dodaj do ulubionych |  Ustaw jako startowa  | Plan MiastaNapisz do nas | Redakcja